Vetenskap från Sverige

Vår alkoholfria handdesinfektionsmedel är säker för dina händer och överlägsen alkohol.

Vårt mål är att tillhandahålla mycket effektiva produkter som är säkra för dig och miljön.

Därför håller vi våra produkter så naturliga som möjligt genom att inkludera en minimal 

mängd aktiva kemiska ämnen utan att kompromissa med effektiviteten.

Primära fördelar med vår alkoholfria Handdesinfektion

Säkert för dina händer

Speciellt framtagen för handhygien

Säkert för skärmar och känsliga ytor

Långvarig effekt

Tillåter inte bakterier att bli resistenta

För mer produkt fakta klicka in på the flat one

 

 

Med vänlig hälsning

Limpio

Limpio

Försäljningsvillkor
Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller mellan Kunden och Limpio (”Säljaren”) såvida parterna inte
skriftligen överenskommit annat.
När uttrycket ”skriftlig(t)” eller ”skriftligen” används i dessa bestämmelser avses därmed en handling
underskriven av båda parter eller brev, telefax, elektronisk post eller andra kommunikationsformer som
parterna har kommit överens om.

Förpackning
Priser i offert/anbud och avtal skall, om inte annat anges, avses innefatta Säljarens standardförpackning.
Produktinformation
Uppgifter i av Säljaren tillhandahållet marknadsföringsmaterial samt i prislistor och annan
produktinformation är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen
hänvisar till dem.

Offert och orderbekräftelse
Säljarens offert eller anbud gäller, med de undantag som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor samt
om inte annat anges i offerten, i 30 dagar från offertens/anbudets datum.
Offerten/anbudet är bindande med reservation för mellankommande avtal och gäller endast för odelad
beställning.

Orderbekräftelse från Säljaren som Kunden inte skriftligen anmärkt mot inom 8 dagar efter bekräftelsens
datering, skall anses vara godkänd i dess helhet av Kunden.

Priser och betalning
Alla priser baseras på de för Säljaren gällande anskaffnings- eller tillverkningskostnaderna på dagen för
Säljarens offert/anbud respektive orderbekräftelse.
För det fall dessa kostnader därefter skulle komma att öka på grund av prisändring från Säljarens
leverantör, ändrade tull-, frakt eller försäkringskostnader, ändrade valutakurser eller andra orsaker som
ligger utanför säljarens kontroll, förbehåller sig Säljaren rätten att i motsvarande utsträckning höja
avtalat pris.
Säljaren är skyldig att omgående underrätta Kunden om prisförändringar.Ökade hemtagningskostnader
föranledda av Kundens uttryckliga begäran om omgående leverans betalas av Kunden.
Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt eller liknande skatter och/eller avgifter. Frakt- och eventuella
emballagekostnader ingår inte i priset om inte annat har avtalats.
Betalning skall ske inom 30 dagar från fakturadatum om inte annat har avtalats.
Om Kunden ställer in betalningarna, försätts i konkurs, träder i likvidation, blir föremål för
företagsrekonstruktion eller annars är på obestånd, har Säljaren rätt att stoppa leverans och ställa som
villkor för leverans att Kunden betalar kontant eller ställer fullgod säkerhet för det avtalade priset och
övriga kostnader som skall betalas av Kunden.
Säljaren förbehåller sig rätten att utföra sedvanlig kreditbedömning av Kunden, även innefattande 
inhämtande av kreditupplysning, samt att med anledning av denna bedömning fordra att Kunden betalar
kontant.
Säljaren har rätt att innehålla leverans om Kunden underlåter att betala. Godset förblir Säljarens
egendom till dess att det blivit till fullo betalt, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är
giltigt enligt lag.
För det fall Kunden inte betalar inom föreskriven tid, eller inom den tid som annars särskilt har avtalats,
skall dröjsmålsränta utgå uppgående till vid var tid gällande referensränta med tillägg av 8
procentenheter, samt dröjsmålsavgift enligt information på fakturan.
Om betalning inte sker inom sextio (60) dagar från förfallodagen, trots påminnelse, äger Säljaren – utan
hänsyn tagen till vad som stadgas i första stycket – rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan
genom skriftligt meddelande till Kunden.
Anmärkning mot faktura skall för att kunna prövas, framställas inom 8 dagar från fakturadatum.
Leveranstid och försening
Leverans skall ske i enlighet med vad som föreskrivits i orderbekräftelsen. Utöver den i det individuella
avtalet fastställda leveranstiden är Säljaren vid behov berättigad till förlängning av leveranstiden med
ytterligare en fjärdedel av den avtalade leveranstiden, dock minst en vecka och högst en månad.
Leverans har skett i rätt tid om godset inom leveranstiden (eller ny leveranstid efter förlängning)
antingen avhämtats/avsänts eller anmälts färdigt för avhämtande/avsändande.
Har ingen leveransklausul avtalats, skall leveransen ske fritt Säljarens lager, enligt vid avtalets ingående
gällande regelverk.
För det fall Säljaren i avtalet uttryckligen har åtagit sig att ombesörja transport och försäkring av godset,
debiteras Kunden de kostnader som följer därav.
Säljaren ansvarar inte för försenad leverans som beror på förhållanden hos Säljarens leverantör om
omständigheterna som leder till att leveransen försenas ligger utom Säljarens kontroll.
Säljaren skall underrätta Kunden om befarad förändring av leveranstidpunkt på hela eller delar av
leveransen.

Till den del avtalad leverans avser unika produkter (dvs. produkter som inte ingår i Säljarens ordinarie
sortiment) saknar Kunden hävningsrätt för det fall leveransen skulle vara försenad och förseningen beror
på orsaker som ligger utanför Säljarens kontroll.
I den utsträckning avtalad leverans avser standardprodukter har Kunden hävningsrätt om förseningen
överstiger 8 dagar utöver den förlängningstid som Säljaren är berättigad till enligt ovan.

Mottagningskontroll, fel eller brist
Kunden skall vid godsets mottagande göra en mottagningskontroll. Kundens mottagningskontroll skall
bl.a. omfatta avstämning av mottaget gods mot följesedel samt kontroll av utifrån synliga skador på
godset och dess förpackning. Eventuella avvikelser i mängd samt konstaterade skador skall anmälas till
transportören och noteras på fraktsedeln när godset kvitteras. Kunden skall vid mottagandet även i
övrigt undersöka godset på sätt som är brukligt och i överensstämmelse med Köplagen.
Anmärkning mot levererad mängd skall göras inom 8 dagar från godsets mottagande. Anmärkning mot
kvalitet, toleranser m.m. skall göras omedelbart efter det att avvikelsen upptäckts, dock senast 1 månad
från det att godset mottagits. Underlåter Kunden att göra sådan anmärkning inom föreskriven tid, trots
att Kunden upptäckt eller borde ha upptäckt avvikelsen, förlorar Kunden rätten att göra felpåföljder
gällande.
Anmärkning enligt ovanstående punkt skall ske skriftligt utan oskäligt uppehåll efter att felet visat sig,
och innehålla uppgift om avvikelsens art respektive bristens omfattning.
Visar sig gods vara behäftat med fel är Säljaren skyldig att inom skälig tid kostnadsfritt ersätta, reparera
eller omarbeta det levererade godset. Det står Säljaren fritt att välja vilken av åtgärderna denne skall
vidta. Säljaren har dock inget ansvar för fel som beror på omständigheter som ligger utanför Säljarens
kontroll. Omständigheter hos Säljarens leverantör skall anses ligga utanför Säljarens kontroll.
Säljarens ansvar för fel enligt föregående punkt omfattar endast fel som visar sig inom ett år från den
dag godset levererades.
Om Säljaren inte inom skälig tid avhjälper fel som anges i ovanstående punkter, har Kunden rätt att häva
avtalet avseende den del av leveransen som belastas av felet. Denna Kundens hävningsrätt omfattar hela
leveransen om den del som är behäftad med fel är en väsentlig del av leveransen och syftet med
leveransen genom felet förfelas. Kundens hävningsrätt inträder som tidigast fyra veckor efter det att
felet skulle ha avhjälpts.
Utöver vad som föreskrivs i punkterna ovan har Säljaren inte något ansvar för fel eller för underlåten
ersättningsleverans m.m. Detta gäller varje förlust som felet eller underlåtenheten kan orsaka som
exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst och annan ekonomisk följdförlust.

Avbeställning
Avbeställning av ännu inte levererat gods får endast ske efter skriftligt godkännande från Säljaren. För
det fall Säljaren godkänner avbeställningen äger Kunden endast rätt till ersättning för erlagt pris. Kunden
skall, med undantag för erlagt pris, helt kompensera Säljarens förlust med anledning av avbeställningen.

Retur
Retur av skadat eller felaktigt gods får ske först då Säljaren godkänt retur.
Vid retur av godset skall godset levereras åter till Säljaren på Kundens bekostnad med
originalförpackning och i samma skick godset hade då det levererades till Kunden. Om så inte sker
krediteras inte godset. Då godset returneras skall kopia av faktura eller kvitto bifogas.
Då Säljaren har godkänt retur, trots att fel i gods eller leverans inte föreligger, krediteras Kunden
fakturavärdet med avdrag för 20 procent samt en returhanteringsavgift på 250 kr. För leverans av godset
till Säljaren gäller vad som stadgas därom i föregående punkt.
Gods som inte tillhör Säljarens lagersortiment krediteras endast om Säljarens leverantör accepterar
returen.

Ändring av och/eller tillägg till order
Ändring av och/eller tillägg till order godtas endast om ändring eller tillägg sker på samma arbetsdag som
den ursprungliga tidpunkten för orderläggning. Därefter betraktas ändringar och tillägg att betraktas som
ny order.

Ansvar för sakskada orsakad av levererat gods (produktskada)
Säljaren ansvarar inte för skada som godset orsakar på fast eller lös egendom eller följderna av sådan
skada om skadan inträffar då godset är i Kundens besittning.
Kunden skall hålla Säljaren skadelös i den utsträckning Säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för
sådan skada eller förlust som Säljaren enligt första stycket inte ansvarar för.
Nämnda begränsningar i Säljarens ansvar gäller inte om denne har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
Framställer tredje man krav mot Säljaren eller Kunden på ersättning för skada eller förlust som avses i
denna punkt, skall den andra parten genast skriftligen underrättas härom.
Säljaren och Kunden är skyldiga att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlar
ersättningskrav mot någon av dem, om kravet grundas på skada eller förlust som påstås vara orsakad av
levererat gods. Det inbördes förhållandet mellan Säljaren och Kunden skall dock alltid avgöras genom
skiljeförfarande, se sista punkt på denna sida.

Befrielsegrunder (force majeure)
Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir
oskäligt betungande.
Arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda,
naturkatastrofer, och extrema naturhändelser, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande
omfattning, rekvisition, beslag, handels- och valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på
transportmedel eller arbetskraft, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i
eller försening av leveranser från leverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund.
Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande
inte kunde förutses då avtalet ingicks.
Part som vill åberopa omständighet som utgör befrielsegrund enligt föregående punkt, skall utan
dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten när sådan omständighet inträffar och när den upphör.
Om befrielsegrund medför att parts fullgörande av avtalet försenas och detta är av väsentlig betydelse
för andra parten har denne rätt att genast häva avtalet genom skriftligt meddelande.
Oavsett vad som i övrigt gäller enligt dessa bestämmelser får part häva avtalet genom skriftligt
meddelande till andra parten om avtalets fullgörande försenas mer än 3 månader av befrielsegrund som
nämns i föregående punkt.

Prover, ritningar och tekniska beskrivningar
Av Säljaren tillhandahållna prover och tekniska beskrivningar är och förblir Säljarens egendom och är
skyddade av Upphovsrättslagen (1960:729) och utgör företagshemligheter enligt Lagen om skydd för
företagshemligheter (1990:409). Materialet får inte kopieras, delges för tredje man eller på annat sätt
användas på ett sätt som kan skada Säljarens intressen.
Uppgifter om vikter, innehåll, prestanda eller andra data som lämnats i kataloger, broschyrer ritningar
eller annat informationsmaterial är ungefärliga och Säljaren förbehåller sig rätten att även under
pågående leverans vidta sådana ändringar som betingas av materialfrågor, fabrikationsmetoder eller
orsaker utanför Säljarens kontroll. Säljaren reserverar sig också för rena tryckfel i
marknadsföringsmaterial.

Ansvarsbegränsning, garanti,reklamation m.m.
Utöver vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor har Säljaren inte något ansvar för dröjsmål
eller fel i godset. Säljaren har således inte någon skyldighet att på grund av dröjsmål samt fel eller brist i
varan utge någon ersättning till Kunden för utgifter, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan
direkt eller indirekt förlust. Denna ansvarsbegränsning gäller dock endast under förutsättning att
Säljaren inte har agerat grovt vårdslöst.
Publicerad information om Säljarens gods som härrör från Säljarens leverantörer utgör inte i sig någon
garanti från Säljarens sida innebärande att godset till fullo motsvarar den information som leverantören
lämnat. Det åligger således Kunden att själv förvissa sig om att godset uppfyller alla av leverantören
angivna förutsättningar.
Mångfalden av möjliga användningsområden för våra produkter samt utvecklingen av nya tillämpningar
medför att Kunden själv noggrant skall bedöma produktens lämplighet för avsedd användning.
Säljarens vid varje tillfälle lämnade användningstekniska rådgivning motsvarar den kunskap som Säljaren
vid varje tillfälle besitter om godset och dess användningsområden. Rådgivningen utgör således inte
någon garanti eller utfästelse om produktens speciella egenskaper eller användningsområden. Det
åligger således Kunden att själv förvissa sig om att produktens egenskaper är i överensstämmelse med
Kundens speciella behov, produktionsförfarande och användningsområde.
Kompensation för eventuella reklamationer betraktas som goodwill från Säljarens sida och skall aldrig
betraktas som ett erkännande av skuld eller fel med mindre än att Säljaren skriftligen medgivit sådan
skuld eller sådant fel.

Tvist och tillämplig lag
Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom i enlighet med reglerna för
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut för förenklat skiljeförfarande med en skiljeman.
Skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg. Om tvisteföremålets värde understiger tre prisbasbelopp skall
tvisten dock avgöras i allmän domstol med Hässleholm tingsrätt som första instans.
På detta avtal skall svensk rätt tillämpas.

Ångrar du ditt köp?
Om du enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har en rätt att ångra ditt köp, kommer Limpio naturligtvis att återbetala redan genomförda betalningar. Vi kan komma att minska återbetalningsbeloppet enligt ditt avtal med butiken (till exempel om ni har kommit överens om att du ska stå för kostnader för returfrakten) eller vad som annars följer av gällande rätt (såsom värdeminskningsavdrag för varor som du har använt utöver vad ångerrätten tillåter, eller med ett proportionerligt belopp av en utnyttjad tjänst).
Limpio är skyldig att informera dig om ångerrätten och ifall du har rätt att ångra ditt köp och hur du ska gå till väga för att utnyttja den. Ångerrätten är en rättighet som du som konsument har enligt lag och kan inte avtalas bort med säljaren
När du väljer att betala med faktura erbjuder vi dig möjligheten , att betala 14 dagar från leverans av varorna . Och att det är 14 dagars ångerrätt .
4-6 leveransdagar efter att kunden gjort sin beställning .

Grönegatan 1 , 28274 Hästveda
0709-504372| www.limpio.se
| Cookies | Försäljningsvillkor | Miljö & Kvalitetspolicy | Integritetspolicy
| All Rights Reserved